باتری با نرخ بالا

  • باتری های با نرخ بالا

    باتری های با نرخ بالا

    سیستم های تخلیه 10 درجه سانتیگراد: نرخ تخلیه 10 درجه سانتیگراد، ظرفیت 25 درجه سانتیگراد ≥90٪.

    با هدف قرار دادن وسایل الکترونیکی مصرفی، سیستم ها و فرآیندهای مواد ویژه ای را برای تخلیه سریع اتخاذ می کند.

    عمر چرخه تا 500 سیکل.